Even geduld

Marie Fleur icon Marie Fleur logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout MODE LINGERIE BADMODE NACHTMODE SCHOENEN 1 top MONDMASKERS Brasserie CADEAUBON FASHIONSHOW

Algemene voorwaarden

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS


BVBA Dameskleding Marie Fleur

Spekkestaat 4

2500 Lier

BE 0429 174 520


2. ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van BV Dameskleding Marie-Fleur, met maatschappelijke zetel in de Spekkestraat 4, 2500 Lier(België), BTW BE0429 174 520, biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij MarieFleur.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op de webshop van MarieFleur.


3. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


4. AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar webshop@mariefleur.be , hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf telefonisch contact op te nemen met ons op 03 480 64 37 (zie artikel 13).

MarieFleur is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MarieFleur is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MarieFleur.

MarieFleur is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


 

5. ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Marie Fleur assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Marie Fleur. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Marie Fleur.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Marie Fleur te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


7. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Marie Fleur beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Marie Fleur zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


8. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.


9. GARANTIE


a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Marie Fleur klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Marie Fleur.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


10. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan MarieFleur webshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, noteren bij het te retourneren artikel op het retourformulier de reden van retour , en dat binnen de 14 dagen vanaf de levering. Het terugsturen kan met het B-post etiket dat u kan aanvragen via webshop@mariefleur. U kan rekenen op een gratis verrzending vanaf 100€ en een gratis retour policy.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug. Dit zal gebeuren via de wijze waarop u betaald heeft. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 

·       gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 

·       artikelen waarvan het etiket is verwijderd 

·       artikelen die geuren bevatten van parfums of andere 

·       artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 

·       artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 

·       Cadeaubonnen

 

Retour sturen:

 

·       de klant kan het te retouren stuk komen afgeven fysiek in onze winkel 

·       de klant kan retouren door op te sturen via B-post 

Stuur een mail naar webshop@mariefleur.be en wij mailen je het gratis retourticket


11. PRIVACY

Marie Fleur verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Marie Fleur bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat Marie Fleur je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:


Marie Fleur Webshop

Spekkestraat 4

2500 Lier


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Marie Fleur heeft dus geen toegang tot je paswoord.

Marie Fleur respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op Marie Fleur, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

Marie Fleur webshop maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Marie Fleur houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail op webshop@mariefleur.be .


12. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Marie Fleur om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


13. MARIE FLEUR KLANTENDIENST

De Marie Fleur klantendienst is bereikbaar via e-mail: webshop@mariefleur.be of per post op het volgende adres: Marie Fleur Webshop, Spekkestraat 4, 2500 Lier.


14. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Marie Fleur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Marie Fleur kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


15. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.


17. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige Marie Fleur website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Marie Fleur gebruikt worden.


18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

 

 12.EVENEMENTEN EN WINKELBEZOEKEN.

Wanneer u zichzelf inschrijft voor onze evenementen of wanneer u een aankoop sluit in onze winkel, geeft u ook uw akkoord om uw gegevsn te gebruiken voor online mailings te ontvangen alsook voor het ontvangen van post reclame. Dit kan kan uiteraard geweigerd worden aan de kassa alsook kan u zichtzelf ten allen tijde afmelden voor deze schrijven.


Privacy disclamer:

Marie Fleur hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens dienen te worden gegeven, moet je bij de bestelling wel je persoonlijke gegevens invullen. Deze informatie zal echter enkel worden gebruikt voor ons klantenbeheer, om je op de hoogte te houden van onze promoties en nieuwigheden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan je je per e-mail richten naar webshop@mariefleur.be . Je persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Marie Fleur kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

De persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

 

 

Return Policy:

De consument heeft het recht aan Marie Fleur webshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, noteren bij het te retourneren artikel op het retourformulier de reden van retour , en dat binnen de 14 dagen vanaf de levering. Het terugsturen kan met het voorziene etiket dat bij de levering werd meegegeven. De verzegeling mag niet verbroken zijn. In Belgie en het buitenland kan u rekenen op een gratis verzending vanaf €100, retour kosten zijn voor eigen rekening.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug. Dit zal gebeuren via de wijze waarop u betaald heeft.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
 

Veel gestelde vragen:

Kan ik een factuur ontvangen voor mijn bedrijf

Bij elke aankoop heb je de mogelijkheid een factuur aan te vragen. Mail ons even naar webshop@mariefleur.be.


Online betalen met een cadeaubon

Voorlopig is het niet mogelijk om met een kadobon te betalen in onze webshop.

Prijs webshop en winkel

De prijzen in de webshop zijn dezelfde als de prijzen in de winkel.

Wat als mijn betaling geweigerd wordt?

De weigering van een betaling kan uitsluitend gebeuren door je bank, Marie Fleur komt hier niet in tussen.

Afhankelijk van de betaalmethode die je gekozen hebt, krijg je ook een reden voor de weigering.

Je kan vervolgens contact opnemen met je bank of een andere betaalmethode kiezen.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van jouw bestelling, de dienst na verkoop en om informatie over Marie Fleur op te sturen.

Gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Voor meer informatie kan je onze ‘Privacy policy' raadplegen.

Zijn mijn betalingen beveiligd?

Voor de beveiliging van je betalingen werken wij samen met Mollie.

Het beveiligingssysteem dat door Mollie gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld.

Marie Fleur heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze klanten en slaat deze ook niet op.

Verzending

Bij de levering is er niemand thuis

Indien u niet thuis bent op het moment van levering, zal Bpost een briefje achterlaten.

Met dit bewijs kan u uw levering volgens de instructies van Bpost afhalen in het postkantoor.

Er is iets mis met een artikel

Indien er een probleem is met uw bestelling, contacteer dan binnen de 7 dagen na ontvangst onze klantenservice via webshop@mariefleur.be of telefonisch via +32 (0)3/4806437 met vermelding van uw ordernummer en het probleem.

Wij behandelen onze verzendingen met de grootste zorg, maar soms kan er al eens iets mislopen. Als je een product ontvangt dat niet overeenkomt met wat je besteld hebt, kan je dit terugsturen volgens de normale retourprocedure. Zodra wij het teruggestuurde product ontvangen in goeie staat storten wij het totaal betaalde bedrag (incl. verzendingskosten) terug of wij bezorgen je alsnog het juiste product,indien dit nog in voorraad is.

Er ontbreekt iets bij mijn bestelling

Contacteer binnen de 7 dagen na ontvangst onze klantenservice via webshop@mariefleur.beof telefonisch via +32 (0)3/4806437 met vermelding van uw ordernummer, wij helpen u graag verder.

Hoe word ik op de hoogte gebracht van de levering van mijn bestelling?

Zodra je pakket klaar ligt om te verzenden, versturen we een e-mail met daarin een tracking code om je pakket te volgen.

Hoe worden mijn aankopen geleverd?

De levering van je bestelling gebeurt via B-post op een adres naar keuze: aan huis, op kantoor, bij de buren,…

Mijn bestelling volgen

Wanneer de verwerking van uw pakje is afgerond, ontvangt u een bevestigingsmail met een trackingnummer.

Met dit nummer kan u uw bestelling volgen via de website van Bpost.

Pakket niet ontvangen

Is de postkoerier al langs geweest wanneer u niet thuis was?

Kijk nogmaals in uw brievenbus voor een briefje van Bpost.

Zit er een feestdag of weekend tussen uw bestelling en levering?

Dan kan dit een dag langer duren.

Indien de verwachte leveringstijd verstreken is , contacteer onze klantenservice via webshop@mariefleur.be of telefonisch via +32 (0)3 4806437 met vermelding van uw ordernummer, wij helpen u graag verder.

Verzendkosten

In Belgie en het buitenland kan u rekenen op een gratis verzending vanaf €100, retour kosten zijn ten eigen laste.

Voor een verzending naar het buitenland, met een bestellingswaarde onder € 100, rekenen wij € 15 aan.

Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

Marie Fleur doet er alles aan om je bestelling zo snel mogelijk te leveren. Een bestelling die op werkdagen voor 12u wordt geplaatst, wordt in principe binnen de 72 uur geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.

Opgelet: een bestelling geplaatst tijdens het weekend wordt pas op dinsdag verzonden.

In drukke periodes zoals de eindejaarsperiode of de solden is het mogelijk dat de levertermijnen iets langer zijn.


Een artikel retourneren, kan dat?


Er zijn 2 manieren om een artikel te ruilen.
Stuur een mail naar webshop@mariefleur.be en wij mailen je het retourticket.


U kan uw bestelling omruilen in onze winkel binnen de 14 dagen na levering. Hiervoor kondigt u uw ruil eerst telefonisch of via mail aan bij onze klantenservice via webshop@mariefleur.be of via +32 (0)3/4806437 vermeld tevens uw ordernummer. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. indien je de goederen wil terugsturen zoals hierboven omschreven. Deze mag je enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. Als de door ons geleverde goederen een beveiliging of verzegeling dragen en deze is beschadigd of verwijderd, nemen wij de goederen niet terug.

Wanneer u een artikel wilt opsturen via Bpost gaat u te werk zoals bij een retour. Hiervoor dient het product binnen de 14 dagen terug gezonden te worden naar Marie Fleur, Spekkestraat 4, 2500 Lier nadat er een mail is verstuurd naar webshop@mariefleur.be om de retour aan te kondigen. In Belgie en het buitenland kan u rekenen op een gratis verzending vanaf €100, retour kosten zijn ten eigen laste. . De voorwaarden om een bestelling te retouren en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop. Bij het terugsturen van een product zal Marie Fleur binnen de 30 dagen het betaalde bedrag terugstorten. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen via post, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat, rekening houdend met onze instructies hieronder. Als de door ons geleverde goederen een beveiliging of verzegeling dragen en deze is beschadigd of verwijderd, nemen wij de goederen niet terug


Zullen in geen geval geruild en/of teruggenomen worden

Hoeveel tijd heb ik om een artikel te retourneren?

Je kan een bestelling retourneren tot 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Kan ik een cadeaubon retourneren?

Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd of geruild worden voor contant geld of andere vormen van betaling, ook niet gedeeltelijk.

Krijg ik mijn geld terug bij een retour

Wanneer wij uw retour goed hebben ontvangen doen we al het mogelijke om het door u betaalde bedrag zo snel mogelijk terug te storten. Dit zal gaan via de wijze waarmee u heeft betaald.

Het product dat je terugstuurt moet voldoen aan alle voorwaarden. (in nieuwe staat, originele verpakking, niet gedragen of gewassen en voorzien van ons beveiligingslabel…)

Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald.

Hiervoor dient u uw bankgegevens in te vullen op het retourformulier.

Retourkosten

In Belgie en het buitenland kan u rekenen op een gratis verzending vanaf €100, retour kosten zijn ten eigen laste.

Hoe aanmelden als nieuwe klant?

Om je aan te melden als nieuwe klant klik je op ‘registeren’.

Vervolgens vragen we je om een aantal gegevens aan te vullen om je registratie volledig te maken.

Telkens wanneer je een bestelling plaatst heb je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen en om een nieuw leveringsadres toe te voegen of een bestaand adres aan te passen.

Hoe ben ik zeker dat mijn bestelling geplaatst is?

Zodra je bestelling geplaatst is en je betaling bevestigd, ontvang je een e-mail met een overzicht van je bestelling.

Je ontvangt een volgende e-mail zodra je pakket klaar ligt voor verzending.

Hoe kies ik de juiste maat?

Bij sommige artikelen vind je een link naar een maattabel.

Deze tabel helpt u om de juiste maat te kiezen.

Hoe meld ik een klacht?

Dit kan u door een mail te versturen naar webshop@mariefleur.be of te bellen naar +32 (0)3 480 64 37 tijdens de onderstaande openingsuren.

Dinsdag tot zaterdag doorlopend open van: 09.30u tot 18.00u.

Elke 1ste zondag van de maand geopend van 10u tot 17u.

Zon- en feestdagen gesloten

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Als je je wachtwoord bent vergeten, kan je een nieuw wachtwoord aanvragen.

Hiervoor kies je ‘Je wachtwoord vergeten?’ onder het tabje ‘wachtwoord.

Je ontvangt dan een e-mail met een nieuw wachtwoord.

Webshop van Marie Fleur contacteren

U kan onze klantenservice contacteren door te mailen naar webshop@mariefleur.be of te bellen naar +32 (0)3/480 64 37

Nauwkeurigheid foto's

Wij hebben een professionele fotostudio om foto's te maken van alle producten.

De kleur/pasvorm die op het scherm van uw computer getoond wordt, kan verschillen vertonen met de werkelijke kleur/pasvorm van het artikel.

Wij doen er echter alles aan om onze producten zo goed mogelijk in beeld te brengen zodat u als klant voldoende informatie krijgt

Prijsverschil winkel en webshop

De prijzen in de webshop zijn dezelfde als de prijzen in de winkel.

Wat als artikelen niet meer voorradig zijn?

Marie Fleur verkoopt ook exclusievere merken waardoor er vaak slechts één artikel per maat beschikbaar is.

Wanneer de artikel(len) die u bestelde, op hetzelfde moment in de winkel worden verkocht, krijgt de verkoop in de winkel voorrang.

Pas wanneer u een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen, zijn de artikelen definitief van u.

Wanneer producten niet meer voorradig zijn, ontvangt u hierover een mail.

Wij storten het door u betaalde bedrag dan zo snel mogelijk terug.

Wettelijke garantie


Conformiteit en Garantie

Zijn er promoties of solden op deze webshop?

Je vindt op deze webshop van Marie Fleur enkel Solden in de maanden januari en juli, promoties zijn gelinkt aan een periode.

Op de webshop wordt enkel een vorm van korting toegekend via een persoonlijke code tijden de actie-periode.

Spekkestraat 4B-2500 Lierinfo@mariefleur.beMarie Fleur+32 3 480 64 37